Zapisy na Panel Ekspertów

W związku z licznymi prośbami, przedłużamy możliwość rejestracji w charakterze eksperta do 27.11.2020 do godziny 18:00.

Forma warsztatów dla IS podyktowana jest warunkami COVID-19 i wynika z konieczności zachowania reżimów sanitarnych, dlatego przyjęto transmisję on-line z udziałem ekspertów KPAI Sp. z o.o. oraz możliwość udziału ekspertów i uczestników w formie wypowiedzi on-line lub zadawania pytań w formie tekstowej.

Eksperci - możliwość aktywnego uczestnictwa oraz zabierania głosu. Rejestracja do 27.11.2020r. godz. 18:00.
Publiczność - możliwość przysłuchiwania się, oraz dodawania komentarzy i pytań w formie tekstowej. Rejestracja w dowolnym momencie

Po zakończeniu rejestracji, liczba ekspertów w poszczególnej grupie zostanie ustalona według poniższych grup:

 1. reprezentanci przedsiębiorców
 2. reprezentanci administracji publicznej
 3. reprezentanci uczelni wyższych i środowiska naukowo-badawczego
 4. przedstawiciele społeczności województwa, konsumentów

Warsztaty skierowane są głownie do firm, przedsiębiorców i innych organizacji, które wdrażają innowacje oraz instytucji i ekspertów, które wspierają proces innowacji w regionie.

Liczba miejsc dla ekspertów jest ograniczona. W przypadku większej liczby zgłoszeń Kujawsko-Pomorska Agencja Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do wyboru uczestników. Natomiast udział publiczności jest bez limitu miejsc uczestników.

Poszukujemy:

 • ekspertów mających doświadczenie w prowadzeniu firm innowacyjnych, którzy realizowali projekty z elementami prac badawczo-rozwojowych oraz współpracowali z nauką
 • naukowców, którzy mają doświadczenie w pracach badawczo-rozwojowych, zwłaszcza w partnerstwie z biznesem
 • ekspertów z Instytucji Otoczenia Biznesu
 • osób, które administrowały planowaniem strategicznym oraz realizowały dla przedsiębiorców usługi w przeprowadzaniu procesu badawczego

Można sie zapisać na maksymalnie dwa panele

Zdrowie i turystyka zdrowotna

Poniedziałek 30.11.2020 | 9:00-11:30

Przedsiębiorcze Odkrywanie

Poniedziałek 30.11.2020 | 12:00-14:30

Zdrowa i bezpieczna żywność

Wtorek 01.12.2020 | 9:00-11:30

Superspecjalizacja - wyzwania nowej rzeczywistości (covid, zmiany klimatyczne itp.)

Wtorek 01.12.2020 | 12:00-14:30

Zaawansowane materiały i narzędzia

Środa 02.12.2020 | 9:00-11:30

Transport i mobilność

Czwartek 03.12.2020 | 9:00-11:30

Dziedzictwo kulturowe i przemysły kreatywne

Piątek 04.12.2020 | 9:00-11:30

Jestem zainteresowany większą liczbą paneli.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej „RODO”, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (dalej zwana KPAI) informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu ul. Szosa Chełmińska 30, 87–100 Toruń, KRS 0000491815, NIP 9562304164, REGON 341468242
 2. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych można uzyskać pod numerem telefonu +48 56 661 17 11 lub wysyłając zapytanie drogą mailową na adres mailowy: biuro@kpai.pl.
 3. Celem przetwarzania danych osobowych jest udział w panelu ekspertów dot. RIS. Przetwarzanie dotyczy danych osobowych ujawnionych przez kandydata na eksperta lub eksperta w kwestionariuszach osobowych, oświadczeniach, wnioskach o aktualizację danych osobowych, etc.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 5. Przetwarzane Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom zaangażowanym w procesach monitoringu, analiz, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości, działań informacyjnopromocyjnych w ramach realizacji umowy RIS przez KPAI, archiwalnych oraz statystycznych.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa, a także podmioty świadczące na rzecz administratora usługi niezbędne do prawidłowego załatwienia Pani/Pan sprawy, np. usługi informatyczne, doradcze, kurierskie, pocztowe, tj. podmioty, z którymi KPAI posiada umowy powierzenia danych do przetwarzania
 7. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania w każdym czasie dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do przenoszenia danych osobowych. Z powyższych uprawnień może Pani/Pan skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres KPAI podany powyżej lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres biuro@kpai.pl.
 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować odmową udziału w Panelu Ekspertów.
 10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.
@csrf

Dziękujemy za zgłoszenie.

Poniżej link do transmisji:

https://conectio.pl/streaming/